แนวข้อสอบท้องถิ่น 31 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คล้ายข้อสอบจริง)

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ด้านความเชียวชาญของ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

4. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนเมืองพัทยาในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

 
 
 
 

6. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเต็มคณะมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

7. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

8. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 
 
 
 

9. องค์กรใดมีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 
 
 
 

10. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

11. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

13. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด

 
 
 
 

15. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่เป็นผู้แทนเทศบาลมาจากประธานสภาเทศบาลมีกี่คน

 
 
 
 

16. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

17. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ที่เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองมีจำนวนตามข้อใด

 
 
 
 

18. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนตามข้อใด

 
 
 
 

19. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

 
 
 
 

20. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

 
 
 
 


 • 1. กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวนกี่คน
 • 2. ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (คล้ายข้อสอบจริง)
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ด้านความเชียวชาญของ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • 4. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 5. ข้อใดไม่ใช่ผู้แทนเมืองพัทยาในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
 • 6. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลเต็มคณะมีจำนวนกี่คน
 • 7. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 8. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
 • 9. องค์กรใดมีหน้าที่ กำหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • 10. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน
 • 11. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 13. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
 • 14. ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายใด
 • 15. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่เป็นผู้แทนเทศบาลมาจากประธานสภาเทศบาลมีกี่คน
 • 16. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 17. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ที่เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองมีจำนวนตามข้อใด
 • 18. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนตามข้อใด
 • 19. การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
 • 20. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี