แนวข้อสอบท้องถิ่น 30 : พรบ. อบจ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 
 
 
 

2. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 
 
 
 

3. ใครต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก

 
 
 
 

4. สมัยประชุมสามัญของ อบจ. ให้มีกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

5. การปิดสมัยประชุมสามัญของ อบจ. ก่อนครบกำหนดเวลากี่วันจะกระทำมิได้

 
 
 
 

6. ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

 
 
 
 

7. ใครอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้

 
 
 
 

8. ข้อใดคือรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

9. ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน…

 
 
 
 

10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

11. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนเท่าใด

 
 
 
 

12. ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

 
 
 
 

13. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ

 
 
 
 

14. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ

 
 
 
 

15. การแถลงนโยบายต่อสภาฯ ของนายก อบจ. ให้ดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก

 
 
 
 

16. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

17. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ อบจ. กี่สมัย

 
 
 
 

18. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งเมื่อใด

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามนิยามในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

 
 
 
 

20. โดยเบื้องต้นแล้วในอำเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 • 2. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ้นสุดลงเมื่อขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • 3. ใครต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก
 • 4. สมัยประชุมสามัญของ อบจ. ให้มีกำหนดกี่วัน
 • 5. การปิดสมัยประชุมสามัญของ อบจ. ก่อนครบกำหนดเวลากี่วันจะกระทำมิได้
 • 6. ใครมีอำนาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
 • 7. ใครอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่ข้อบัญญัติได้
 • 8. ข้อใดคือรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 9. ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน...
 • 10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 11. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนเท่าใด
 • 12. ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
 • 13. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ
 • 14. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากประสงค์จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อ
 • 15. การแถลงนโยบายต่อสภาฯ ของนายก อบจ. ให้ดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
 • 16. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดกี่วัน
 • 17. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของ อบจ. กี่สมัย
 • 18. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งเมื่อใด
 • 19. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามนิยามในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
 • 20. โดยเบื้องต้นแล้วในอำเภอหนึ่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี