แนวข้อสอบท้องถิ่น 29 : พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. เทศบาลที่มีท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป คือเทศบาลขนาดใด

 
 
 
 

2. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน สิ้นสุดอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกำหนดกี่ปี

 
 
 
 

3. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลตำบล

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลเมือง

 
 
 
 

5. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลนคร

 
 
 
 

6. การจัดตั้งสหการในเทศบาลจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นกฎหมายระดับใด

 
 
 
 

7. การยุบเลิกสหการให้กำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย และให้ตราเป็น

 
 
 
 

8. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของ

 
 
 
 

9. ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก

 
 
 
 

10. ข้อใดเป็นรายจ่ายของเทศบาล

 
 
 
 

11. การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ใด

 
 
 
 

12. ใครมีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

 
 
 
 

13. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

14. การแบ่งส่วนราชการในเทศบาลส่วนราชการใดต้องมีเสมอ

 
 
 
 

15. ถ้านายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาราชการแทน

 
 
 
 

16. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล

 
 
 
 

18. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

 
 
 
 

19. รองประธานสภาเทศบาลยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ดำรงตำแหน่งใด

 
 
 
 

20. ในปีหนึ่งให้เทศบาลมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. เทศบาลที่มีท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป คือเทศบาลขนาดใด
 • 2. ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน สิ้นสุดอำนาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกำหนดกี่ปี
 • 3. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลตำบล
 • 4. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลเมือง
 • 5. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจดำเนินการได้ในเขตเทศบาลนคร
 • 6. การจัดตั้งสหการในเทศบาลจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นกฎหมายระดับใด
 • 7. การยุบเลิกสหการให้กำหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย และให้ตราเป็น
 • 8. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของ
 • 9. ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาเทศบาลให้ทันท่วงทีมิได้ คณะเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
 • 10. ข้อใดเป็นรายจ่ายของเทศบาล
 • 11. การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ใด
 • 12. ใครมีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใดๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้
 • 13. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
 • 14. การแบ่งส่วนราชการในเทศบาลส่วนราชการใดต้องมีเสมอ
 • 15. ถ้านายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาราชการแทน
 • 16. เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
 • 17. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล
 • 18. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 19. รองประธานสภาเทศบาลยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ดำรงตำแหน่งใด
 • 20. ในปีหนึ่งให้เทศบาลมีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี