แนวข้อสอบท้องถิ่น 28 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

2. สภาตำบล ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละกี่คน

 
 
 
 

3. รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

4. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง

 
 
 
 

5. ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตำบลมอบหมาย

 
 
 
 

6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่หลักของสภาตำบล

 
 
 
 

7. สภาตำบลอาจทำกิจการนอกเขต ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำกิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจาก

 
 
 
 

8. สภาตำบลมีรายได้หลักจากที่ใด

 
 
 
 

9. ใครมีอำนาจยับยั้งการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสภาตำบลไว้เป็นการชั่วคราวได้

 
 
 
 

10. สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ตามข้อใดที่สามารถจัดตั้งเป็น อบต. ได้

 
 
 
 

11. ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงกี่คน

 
 
 
 

12. หากมีการยุบ อบต. ให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายในกี่วัน

 
 
 
 

13. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็น

 
 
 
 

14. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

 
 
 
 

15. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

17. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีมีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามข้อใด

 
 
 
 

18. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก

 
 
 
 

19. การนับวาระดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลเริ่มนับจากวันใด

 
 
 
 

20. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง ใครมีอำนาจวินิจฉัย

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • 2. สภาตำบล ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละกี่คน
 • 3. รองประธานสภาตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 4. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง
 • 5. ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาตำบลมอบหมาย
 • 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่หลักของสภาตำบล
 • 7. สภาตำบลอาจทำกิจการนอกเขต ร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำกิจการร่วมกันได้เมื่อได้รับความยินยอมจาก
 • 8. สภาตำบลมีรายได้หลักจากที่ใด
 • 9. ใครมีอำนาจยับยั้งการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสภาตำบลไว้เป็นการชั่วคราวได้
 • 10. สภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี ตามข้อใดที่สามารถจัดตั้งเป็น อบต. ได้
 • 11. ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึงกี่คน
 • 12. หากมีการยุบ อบต. ให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันภายในกี่วัน
 • 13. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็น
 • 14. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน
 • 15. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน
 • 16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 17. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีมีชื่อในทะเบียนบ้าน ตามข้อใด
 • 18. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
 • 19. การนับวาระดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริาหารส่วนตำบลเริ่มนับจากวันใด
 • 20. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง ใครมีอำนาจวินิจฉัย
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567