แนวข้อสอบท้องถิ่น 26 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

2. การโอนกระทรวง 2 กระทรวง มารวมกันให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อย่างน้อยกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา

 
 
 
 

5. ส่วนราชการใดในกรม ที่ต้องมีเสมอ

 
 
 
 

6. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค

 
 
 
 

7. หากในอนาคตมีการตั้ง จังหวัดบัวใหญ่ เกิดขึ้นจริง ต้องตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด

 
 
 
 

9. ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
 
 
 

10. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง

 
 
 
 

12. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 
 
 
 

13. สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 
 
 
 

14. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต ให้ตราเป็นกฎหมายใด

 
 
 
 

15. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทน เป็นลำดับแรก

 
 
 
 

16. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน คือ

 
 
 
 

17. ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานใด

 
 
 
 

18. อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด กฎหมายใช้คำว่าอย่างไร

 
 
 
 

19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 2. การโอนกระทรวง 2 กระทรวง มารวมกันให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อย่างน้อยกี่คนต้องทำงานเต็มเวลา
 • 5. ส่วนราชการใดในกรม ที่ต้องมีเสมอ
 • 6. ข้อใดคือ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 • 7. หากในอนาคตมีการตั้ง จังหวัดบัวใหญ่ เกิดขึ้นจริง ต้องตราเป็นกฎหมายใด
 • 8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัด
 • 9. ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 10. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นข้าราชการการเมือง
 • 11. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 12. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
 • 13. สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
 • 14. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 15. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้ใครปฏิบัติราชการแทน เป็นลำดับแรก
 • 16. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน คือ
 • 17. ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานใด
 • 18. อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัด กฎหมายใช้คำว่าอย่างไร
 • 19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แต่งตั้งได้ไม่เกินกี่คน
 • 20. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี