แนวข้อสอบท้องถิ่น 25 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ขนาดซอง 229 มิลลิเมตร × 328 มิลลิเมตร เป็นซองขนาดใด

 
 
 
 

2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ กระดาษตราครุฑ

 
 
 
 

3. ตรารับหนังสือ มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบใด

 
 
 
 

4. ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจำวัน ใช้กระดาษขนาดเท่าใด

 
 
 
 

5. ขนาดตัวครุฑนอกจากจะมีขนาดสูง 3 เซนติเมตรแล้ว ยังมีขนาดใดอีก

 
 
 
 

6. หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่สื่อกลางบันทึกข้อมูล

 
 
 
 

8. ชั้นความเร็วของหนังสือให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้งกี่พอยท์

 
 
 
 

9. หนังสือเวียน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะใดหน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

 
 
 
 

10. สำเนาคู่ฉบับไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้ใด

 
 
 
 

11. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

12. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

13. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่

 
 
 
 

14. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก คือ

 
 
 
 

15. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

16. ส่วนราชการที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ ตราชื่อส่วนราชการอักษรโรมันให้อยู่จุดใดของตรา

 
 
 
 

17. ตรากำหนดเก็บหนังสือต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์กี่พอยท์

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาหนังสือ

 
 
 
 

19. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไร

 
 
 
 

20. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทำลาย ให้กรอกครื่องหมายใดลงในช่อง การพิจารณา

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ขนาดซอง 229 มิลลิเมตร × 328 มิลลิเมตร เป็นซองขนาดใด
 • 2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ กระดาษตราครุฑ
 • 3. ตรารับหนังสือ มีลักษณะเป็นรูปทรงแบบใด
 • 4. ทะเบียนหนังสือส่ง ใช้สำหรับลงรายการหนังสือที่ได้ส่งออกเป็นประจำวัน ใช้กระดาษขนาดเท่าใด
 • 5. ขนาดตัวครุฑนอกจากจะมีขนาดสูง 3 เซนติเมตรแล้ว ยังมีขนาดใดอีก
 • 6. หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่องกี่ฉบับ
 • 7. ข้อใดไม่ใช่สื่อกลางบันทึกข้อมูล
 • 8. ชั้นความเร็วของหนังสือให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้งกี่พอยท์
 • 9. หนังสือเวียน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะใดหน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
 • 10. สำเนาคู่ฉบับไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้ใด
 • 11. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 12. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 13. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี ส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่
 • 14. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก คือ
 • 15. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็นกี่ประเภท
 • 16. ส่วนราชการที่มีการติดต่อกับต่างประเทศ ตราชื่อส่วนราชการอักษรโรมันให้อยู่จุดใดของตรา
 • 17. ตรากำหนดเก็บหนังสือต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์กี่พอยท์
 • 18. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาหนังสือ
 • 19. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ต้องปฏิบัติอย่างไร
 • 20. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรให้ทำลาย ให้กรอกครื่องหมายใดลงในช่อง การพิจารณา
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี