แนวข้อสอบท้องถิ่น 24 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

 
 
 
 

3. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

4. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

5. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

6. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ ในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

7. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

11. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

12. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

13. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

14. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จาก น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินลิตรละเท่าใด

 
 
 
 

16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จาก ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับยาสูบ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละเท่าใด

 
 
 
 

17. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน จะได้รับจัดสรรร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

18. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน จะได้รับจัดสรรร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

19. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมดกี่คน

 
 
 
 

20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน
 • 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 • 3. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 4. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 5. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 6. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐ ในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 7. เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 11. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 12. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 13. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 14. กรุงเทพมหานคร อาจมีรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จาก น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินลิตรละเท่าใด
 • 16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จาก ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับยาสูบ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ ไม่เกินมวนละเท่าใด
 • 17. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน จะได้รับจัดสรรร้อยละเท่าใด
 • 18. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามสัมปทาน จะได้รับจัดสรรร้อยละเท่าใด
 • 19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 20. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567