แนวข้อสอบท้องถิ่น 23 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่ากี่วันนับถึงวันเลือกตั้ง
 • 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 • 3. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
 • 4. กรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง ให้เลือกสมาชิกแทนภายในกี่วัน
 • 5. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
 • 6. สมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาให้มีกำหนดกี่วัน
 • 7. สมัยประชุมวิสามัญของสภาเมืองพัทยาให้มีกำหนดกี่วัน
 • 8. เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
 • 9. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
 • 10. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน
 • 11. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้นายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดลง เผยแพร่ให้ประชาชนทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีงบประมาณ
 • 12. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 13. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาตามข้อใด
 • 14. อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 • 15. เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน ห้ามมิให้มีการเลือกตั้ง
 • 16. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรองประธานสภาเมืองพัทยา ทั้ง 2 คน
 • 17. ใครเป็นผู้มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา
 • 18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยา เช่น ขยายไปเขตอำเภอข้างเคียงให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 19. เมืองพัทยา เทียบเท่าองค์กรปกครองท้องถิ่นใดในปัจจุบัน
 • 20. เมืองพัทยา เป็นเขตปกครองพิเศษแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่อำเภออะไร
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567