แนวข้อสอบท้องถิ่น 22 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มาจากนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

3. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มาจากนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนกี่คน

 
 
 
 

4. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มาจากหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น จำนวนกี่คน

 
 
 
 

5. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนกี่คน

 
 
 
 

6. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

7. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

 
 
 
 

8. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มาจากกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนกี่คน

 
 
 
 

9. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจำนวนกี่คน

 
 
 
 

10. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะ ที่เป็นผู้แทนเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

11. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

12. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประกอบด้วยผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน

 
 
 
 

13. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน

 
 
 
 

14. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนฯ ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

15. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผู้แทนฯ ซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลจำนวนกี่คน

 
 
 
 

16. ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน

 
 
 
 

17. ผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

18. ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

 
 
 
 

20. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน
 • 2. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มาจากนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรีจำนวนกี่คน
 • 3. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มาจากนายอำเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น จำนวนกี่คน
 • 4. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มาจากหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จากส่วนราชการในจังหวัดนั้น จำนวนกี่คน
 • 5. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนกี่คน
 • 6. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
 • 7. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
 • 8. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่มาจากกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนกี่คน
 • 9. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจำนวนกี่คน
 • 10. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคณะ ที่เป็นผู้แทนเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
 • 11. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
 • 12. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประกอบด้วยผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน
 • 13. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน
 • 14. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ผู้แทนฯ ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน
 • 15. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย ผู้แทนฯ ซึ่งคัดเลือกจากปลัดเทศบาลจำนวนกี่คน
 • 16. ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เป็นนายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน
 • 17. ผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
 • 18. ผู้แทนพนักงานส่วนตำบลซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
 • 19. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 • 20. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเทศบาลและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี