แนวข้อสอบท้องถิ่น 21 : พรบ. อบจ 2540

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน
 • 2. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง ให้มีการเลือกประธานฯ แทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
 • 3. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีกำหนดกี่วัน
 • 4. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีกำหนดกี่วัน
 • 5. ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
 • 6. หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำนโยบาย แจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในกี่วัน
 • 7. อำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติ เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
 • 8. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้ประธานฯ กำหนดวันสำหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งต้องไม่เร็วกว่ากี่วัน
 • 9. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
 • 10. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้เสร็จและส่งคืนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น
 • 11. ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน
 • 12. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งฯ เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงกี่ปี
 • 13. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
 • 14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
 • 15. ถ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2559 จะหมดวาระในวันที่เท่าใด (กรณีดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 ปี)
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี