แนวข้อสอบท้องถิ่น 20 : พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. เทศบาลในระดับใดเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะห้ามมิให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน

 
 
 
 

2. ในเขตเทศบาลตำบล ถ้าหมดความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หรือสารวัตรกำนัน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดประกาศยกเลิก

 
 
 
 

3. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 45 วัน นับแต่…

 
 
 
 

4. เทศบาลนคร ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ

 
 
 
 

5. เทศบาลเป็นทบวงการเมือง คำว่า ทบวงการเมือง หมายถึง

 
 
 
 

6. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวัน….

 
 
 
 

7. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการขยายเวลาสมัยประชุมสามัญของเทศบาล

 
 
 
 

8. ตามพระราชบัญญัติกล่าวไว้ว่าการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่า

 
 
 
 

9. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจนายกเทศมนตรี

 
 
 
 

11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล

 
 
 
 

12. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาการเทศบาล

 
 
 
 

13. ใครมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบล

 
 
 
 

14. การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและใครต้องอนุมัติ

 
 
 
 

15. ข้อใดเป็นรายได้ของเทศบาล

 
 
 
 

16. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดสอบสวนและวินิจฉัย

 
 
 
 

17. รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

18. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่น ให้ผู้ใดเป็นคนกำหนด

 
 
 
 

19. การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ให้ทำเป็น

 
 
 
 

20. เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการตามข้อใด

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. เทศบาลในระดับใดเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะห้ามมิให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน
 • 2. ในเขตเทศบาลตำบล ถ้าหมดความจำเป็นที่จะต้องมีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หรือสารวัตรกำนัน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดประกาศยกเลิก
 • 3. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน 45 วัน นับแต่...
 • 4. เทศบาลนคร ผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือ
 • 5. เทศบาลเป็นทบวงการเมือง คำว่า ทบวงการเมือง หมายถึง
 • 6. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้ เป็นการชั่วคราว จนถึงวัน....
 • 7. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการขยายเวลาสมัยประชุมสามัญของเทศบาล
 • 8. ตามพระราชบัญญัติกล่าวไว้ว่าการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่า
 • 9. เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
 • 10. ข้อใดไม่ใช่อำนาจนายกเทศมนตรี
 • 11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
 • 12. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาการเทศบาล
 • 13. ใครมีอำนาจหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตำบล
 • 14. การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและใครต้องอนุมัติ
 • 15. ข้อใดเป็นรายได้ของเทศบาล
 • 16. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเทศมนตรีสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดสอบสวนและวินิจฉัย
 • 17. รองนายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง
 • 18. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอื่น ให้ผู้ใดเป็นคนกำหนด
 • 19. การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ให้ทำเป็น
 • 20. เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการตามข้อใด
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี