แนวข้อสอบท้องถิ่น 7 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด

 
 
 
 

2. หนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ

 
 
 
 

4. หนังสือภายใน หนังสือภายใน ครุฑสูงขนาดเท่าใด

 
 
 
 

5. หนังสือประทับตรา ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

 
 
 
 

6. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ

 
 
 
 

7. หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่

 
 
 
 

8. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด

 
 
 
 

9. หนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ชนิดใด

 
 
 
 

10. ชั้นความเร็วของหนังสือ ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้งกี่พอยท์

 
 
 
 

11. สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่

 
 
 
 

12. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็น

 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หนังสือเวียน

 
 
 
 

14. ขั้นตอนในการรับหนังสือข้อใดถูกต้องที่สุด

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่การเก็บหนังสือ

 
 
 
 

16. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี

 
 
 
 

17. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป

 
 
 
 

18. ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น เพื่อเสนอขอทำลาย

 
 
 
 

19. ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกกี่เซนติเมตร

 
 
 
 

20. มาตรฐานกระดาษขนาด 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร เป็นกระดาษแบบใด

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด
 • 2. หนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
 • 4. หนังสือภายใน หนังสือภายใน ครุฑสูงขนาดเท่าใด
 • 5. หนังสือประทับตรา ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
 • 6. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ
 • 7. หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่
 • 8. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด
 • 9. หนังสือที่ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ชนิดใด
 • 10. ชั้นความเร็วของหนังสือ ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้งกี่พอยท์
 • 11. สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่
 • 12. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วย โดยปกติให้ส่งสำเนาไปให้ทราบโดยทำเป็น
 • 13. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หนังสือเวียน
 • 14. ขั้นตอนในการรับหนังสือข้อใดถูกต้องที่สุด
 • 15. ข้อใดไม่ใช่การเก็บหนังสือ
 • 16. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 17. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
 • 18. ภายในกี่วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บในปีนั้น เพื่อเสนอขอทำลาย
 • 19. ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกกี่เซนติเมตร
 • 20. มาตรฐานกระดาษขนาด 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร เป็นกระดาษแบบใด
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี