แนวข้อสอบท้องถิ่น 6 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 
 
 
 

2. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

4. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดถููกต้อง

 
 
 
 

5. ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

6. ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด

 
 
 
 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรแล้วไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

8. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ของของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

10. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

11. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง

 
 
 
 

12. ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี

 
 
 
 

13. ภารกิจที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี

 
 
 
 

14. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ต้องไม่เกินระยะเวลากี่ปี

 
 
 
 

15. กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

16. กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

17. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปี

 
 
 
 

18. การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นตาม

 
 
 
 

19. เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสร็จแล้วให้เสนอใครเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป

 
 
 
 

20. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • 2. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 4. อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดถููกต้อง
 • 5. ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 6. ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
 • 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรแล้วไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 8. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด
 • 9. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ของของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 10. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 11. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
 • 12. ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
 • 13. ภารกิจที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
 • 14. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ต้องไม่เกินระยะเวลากี่ปี
 • 15. กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
 • 16. กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
 • 17. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปี
 • 18. การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นตาม
 • 19. เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสร็จแล้วให้เสนอใครเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป
 • 20. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี