แนวข้อสอบท้องถิ่น 5 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง มาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. ผู้ดำรงตำแห่งตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

3. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

4. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

5. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีจำนวน 18 คน โดยเป็นผู้แทนเทศบาลจำนวนกี่คน (ประธานสภาเทศบาล + นายกเทศมนตรี + ปลัดเทศบาล)

 
 
 
 

6. ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

 
 
 
 

7. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 
 
 
 

8. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 
 
 
 

9. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในเขตจังหวัดหนึ่ง มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

10. ใครไม่ได้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 9 คน ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

11. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้คณะกรรมการโดยตำแหน่งเสนอรายชื่อได้จำนวนกี่คน

 
 
 
 

12. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

13. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

 
 
 
 

14. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

15. ผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจำนวนทั้งหมดกี่คน

 
 
 
 

16. วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 
 
 
 

17. ก.ถ. เป็นชื่อย่อของ

 
 
 
 

18. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

19. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

 
 
 
 

20. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนกี่คน

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง มาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน
 • 2. ผู้ดำรงตำแห่งตามข้อใดไม่ได้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 3. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนกี่คน
 • 4. ข้อใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 5. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีจำนวน 18 คน โดยเป็นผู้แทนเทศบาลจำนวนกี่คน (ประธานสภาเทศบาล + นายกเทศมนตรี + ปลัดเทศบาล)
 • 6. ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
 • 7. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
 • 8. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
 • 9. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ในเขตจังหวัดหนึ่ง มีจำนวนกี่คน
 • 10. ใครไม่ได้เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 9 คน ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
 • 11. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้คณะกรรมการโดยตำแหน่งเสนอรายชื่อได้จำนวนกี่คน
 • 12. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
 • 13. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
 • 14. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 15. ผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
 • 16. วิธีการคัดเลือกผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการใดมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 • 17. ก.ถ. เป็นชื่อย่อของ
 • 18. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 • 19. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 20. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจำนวนกี่คน
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567