แนวข้อสอบท้องถิ่น 4 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็น

 
 
 
 

2. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

 
 
 
 

3. ถ้าในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่ถึงจำนวนตามข้อใดให้มีการเลือกตั้งใหม่

 
 
 
 

4. อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดตามข้อใด

 
 
 
 

5. ถ้าสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

 
 
 
 

6. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลงได้ถ้าขาดการประชุมเกินกี่ครั้ง

 
 
 
 

7. รองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนกี่คน

 
 
 
 

8. สมาชิกเมืองพัทยาจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดสามารถร้องขอให้ประชุมลับได้

 
 
 
 

9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ข้อใดถูกต้อง

 
 
 
 

10. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

 
 
 
 

11. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจำนวนไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

12. ถ้าเมืองพัทยามีการแบ่งส่วนราชการ ส่วนราชการใดที่ต้องมีเสมอ

 
 
 
 

13. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็น

 
 
 
 

14. ถ้าเมืองพัทยาจะยุบเลิกสหการ ต้องตราเป็น…..

 
 
 
 

15. เมืองพัทยามีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

16. เมืองพัทยาจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรเพื่อเมืองพัทยาให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามข้อใด

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากรัฐบาลตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา

 
 
 
 

18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่ถูกต้อง (ถ้าความเข้าใจทั้งหมดของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542)

 
 
 
 

20. บรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทำหนังสือมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ส่วนราชการใดทราบ

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็น
 • 2. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 3. ถ้าในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปได้สมาชิกสภาเมืองพัทยาไม่ถึงจำนวนตามข้อใดให้มีการเลือกตั้งใหม่
 • 4. อายุของสภาเมืองพัทยามีกำหนดตามข้อใด
 • 5. ถ้าสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
 • 6. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลงได้ถ้าขาดการประชุมเกินกี่ครั้ง
 • 7. รองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนกี่คน
 • 8. สมาชิกเมืองพัทยาจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดสามารถร้องขอให้ประชุมลับได้
 • 9. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา ข้อใดถูกต้อง
 • 10. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
 • 11. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจำนวนไม่เกินกี่คน
 • 12. ถ้าเมืองพัทยามีการแบ่งส่วนราชการ ส่วนราชการใดที่ต้องมีเสมอ
 • 13. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็น
 • 14. ถ้าเมืองพัทยาจะยุบเลิกสหการ ต้องตราเป็น.....
 • 15. เมืองพัทยามีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
 • 16. เมืองพัทยาจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรเพื่อเมืองพัทยาให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามข้อใด
 • 17. ข้อใดเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหากรัฐบาลตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา
 • 18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่
 • 19. ข้อใดไม่ถูกต้อง (ถ้าความเข้าใจทั้งหมดของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542)
 • 20. บรรดาอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทำหนังสือมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ส่วนราชการใดทราบ
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี