แนวข้อสอบท้องถิ่น 3 : พรบ. อบจ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

 
 
 
 

2. จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน

 
 
 
 

3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่

 
 
 
 

4. ให้มีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน

 
 
 
 

5. ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่สมัย

 
 
 
 

6. ………………..ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายใน………..วัน

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

9. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกฯ ได้กี่คน

 
 
 
 

10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ จำนวนรวมกันไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

11. ผู้ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย คือ

 
 
 
 

12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราว ต้องเสนอเรื่องต่อผู้ใดพิจารณา

 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

14. ภาษีที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ภาษีที่กฎหมายใช้คำว่า จัดสรร)

 
 
 
 

15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษียาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละ

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

17. ข้อใดไม่ถูกต้อง (ถามความเข้าใจทั้งหมดของ พรบ. อบจ 2540)

 
 
 
 

18. ใครมีอำนาจมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

 
 
 
 

19. คำสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ

 
 
 
 

20. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ข้อใดไม่ใช่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
 • 2. จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
 • 3. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่
 • 4. ให้มีรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
 • 5. ปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่สมัย
 • 6. ....................ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายใน...........วัน
 • 7. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 9. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกฯ ได้กี่คน
 • 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ จำนวนรวมกันไม่เกินกี่คน
 • 11. ผู้ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย คือ
 • 12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างมาช่วยปฏิบัติราชการชั่วคราว ต้องเสนอเรื่องต่อผู้ใดพิจารณา
 • 13. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 14. ภาษีที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ภาษีที่กฎหมายใช้คำว่า จัดสรร)
 • 15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษียาสูบ โดยจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินมวนละ
 • 16. ข้อใดไม่ใช่รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 17. ข้อใดไม่ถูกต้อง (ถามความเข้าใจทั้งหมดของ พรบ. อบจ 2540)
 • 18. ใครมีอำนาจมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
 • 19. คำสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแสดงเหตุผลของการเพิกถอนมตินั้น และต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ
 • 20. พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันที่
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี