แนวข้อสอบท้องถิ่น 2 : พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บังคับใช้วันที่…

 
 
 
 

2. เทศบาลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

3. ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เรียกว่า

 
 
 
 

4. องค์การเทศบาลประกอบด้วย

 
 
 
 

5. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

 
 
 
 

6. สมาชิกสภาเทศบาล หากต้องการลาออกต้องลาออกต่อผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

7. เทศบาลปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย

 
 
 
 

8. โดยปกติใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

 
 
 
 

9. ใครไม่มีอำนาจในการขอให้เปิดประชุมวิสามัญ

 
 
 
 

10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ นายกเทศมนตรี

 
 
 
 

11. เทศบาลเมือง นายกฯ สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

12. สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

 
 
 
 

13. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี

 
 
 
 

14. ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล

 
 
 
 

15. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (เป็นอำนาจหน้าที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้)

 
 
 
 

16. เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

17. การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็น

 
 
 
 

18. เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็น

 
 
 
 

19. ใครต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง

 
 
 
 

20. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บังคับใช้วันที่...
 • 2. เทศบาลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
 • 3. ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เรียกว่า
 • 4. องค์การเทศบาลประกอบด้วย
 • 5. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 6. สมาชิกสภาเทศบาล หากต้องการลาออกต้องลาออกต่อผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 7. เทศบาลปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
 • 8. โดยปกติใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
 • 9. ใครไม่มีอำนาจในการขอให้เปิดประชุมวิสามัญ
 • 10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ นายกเทศมนตรี
 • 11. เทศบาลเมือง นายกฯ สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
 • 12. สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
 • 13. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี
 • 14. ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล
 • 15. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (เป็นอำนาจหน้าที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้)
 • 16. เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 17. การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็น
 • 18. เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็น
 • 19. ใครต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง
 • 20. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี