แนวข้อสอบท้องถิ่น 1 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่

 
 
 
 

2. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 
 
 
 

3. ผู้ใดไม่ได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง

 
 
 
 

4. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายของสภาตำบล

 
 
 
 

6. ผู้ใดมีอำนาจสั่งยุบสภาตำบลได้

 
 
 
 

7. สภาตำบลที่อาจจัดตั้งเป็น อบต. ต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ต่ำว่า 150,000 บาท ติดต่อกันกี่ปี

 
 
 
 

8. การที่ อบต. 2 แห่ง จะรวมพื้นที่เข้าด้วยกัน ให้ทำตามข้อใด

 
 
 
 

9. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีรองประธานสภาฯ กี่คน

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ สมัยประชุมสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

13. ใครมีหน้าที่ในการเรียกประชุม เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนที่นายกฯ จะเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติ

 
 
 
 

14. ถ้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ต้องการถอดถอนนายก อบต. ออกจากตำแหน่งต้องมีลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด

 
 
 
 

15. สมาชิกสภา อบต. เข้าชื่อไม่น้อยกว่าเท่าใด สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้นายกแถลงข้อเท็จจริงได้

 
 
 
 

16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบล

 
 
 
 

17. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจทำ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

18. ผู้ใดไม่มีอำนาจในการเสนอ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

19. ภาษีตามข้อใดที่รัฐต้อง จัดสรร ให้แก่องค์การรบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

20. ใครมีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่
  มาตรา 2
 • 2. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
  มาตรา 5
 • 3. ผู้ใดไม่ได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
  มาตรา 7
 • 4. เมื่อสมาชิกสภาตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
  มาตรา 14
 • 5. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายของสภาตำบล
 • 6. ผู้ใดมีอำนาจสั่งยุบสภาตำบลได้
 • 7. สภาตำบลที่อาจจัดตั้งเป็น อบต. ต้องมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนไม่ต่ำว่า 150,000 บาท ติดต่อกันกี่ปี
 • 8. การที่ อบต. 2 แห่ง จะรวมพื้นที่เข้าด้วยกัน ให้ทำตามข้อใด
 • 9. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีรองประธานสภาฯ กี่คน
 • 10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ สมัยประชุมสามัญ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • 11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 13. ใครมีหน้าที่ในการเรียกประชุม เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนที่นายกฯ จะเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีการลงมติ
 • 14. ถ้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ต้องการถอดถอนนายก อบต. ออกจากตำแหน่งต้องมีลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 15. สมาชิกสภา อบต. เข้าชื่อไม่น้อยกว่าเท่าใด สามารถขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้นายกแถลงข้อเท็จจริงได้
 • 16. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาตำบล
 • 17. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ อาจทำ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • 18. ผู้ใดไม่มีอำนาจในการเสนอ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 19. ภาษีตามข้อใดที่รัฐต้อง จัดสรร ให้แก่องค์การรบริหารส่วนตำบล
 • 20. ใครมีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี