บันทึกการเปลี่ยนแปลง

หน้าอัพเดทเนื้อหาสำหรับผู้ซื้อหนังสือของ ว.วิชาการ เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์การสอบได้เพิ่มเนื้อหากฎหมายใหม่

อัพเดทเนื้อหาเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

1. วิชาความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม จำนวน 45 ข้อ

อัพเดทเนื้อหาคู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2564

1. แนวข้อสอบกฎหมาย 14 ฉบับ จำนวน 230 ข้อ

เนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ซื้อก่อนวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่ต้องสอบกฎหมายฉบับนี้

  • D02 – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • D03 – เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
  • D05 – นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • D07 – นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

2.พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่ต้องสอบกฎหมายฉบับนี้

  • D02 – เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • D05 – นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • D07 – นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

3.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

ตำแหน่งที่ต้องสอบกฎหมายฉบับนี้

  • D09 – นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ