แนวข้อสอบท้องถิ่น 55 : พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562