แนวข้อสอบท้องถิ่น 51 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542