แนวข้อสอบท้องถิ่น 42 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560