แนวข้อสอบท้องถิ่น 40 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560