แนวข้อสอบท้องถิ่น 37 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12