แนวข้อสอบท้องถิ่น 32 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542