แนวข้อสอบท้องถิ่น 31 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542