แนวข้อสอบท้องถิ่น 26 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534