แนวข้อสอบท้องถิ่น 17 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534