แนวข้อสอบท้องถิ่น 14 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542