เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ฿838

คู่มือเตรียมสอบ, เจาะข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 2561

1. ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ (ปวส.) หรือสูงกว่าขึ้นไป คนที่ผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี ป.โท ก็สอบได้ถ้ามีวุฒิ ปวส.

2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ละเล่มปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ