คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2562

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ฿790 (ส่งฟรี Kerry)

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790 บาท

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา เล่ม 1

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา เล่ม 2

รายละเอียดภายในเล่ม 1

1. ความรู้เรื่องกฎหมาย
--------
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
10. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

รายละเอียดภายในเล่ม 2

2. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ตามหนังสือ ที่ มท.0212.1/ว2070

4. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
- กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
- ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
- การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ
- กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- กรอบการบริหารความเสี่ยง
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
- มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ข้อ
- หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
- ประเทศไทย 4.0
- ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

9. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
- การบริหารราชการแนวใหม่

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่มอ แต่ละเล่มปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ

หมายเหตุ

พรบ.ใหม่ประกาศใช้เมื่อเดือน เม.ย. มีชีทแทรกให้ในชุดค่ะ ได้แก่
1.พรบ.อบจ. ฉบับที่ 5 (2562)
2.พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14 (2562)
3.พรบ.สภาตำบลและอบต ฉบับที่ 7 (2562)
4.พรบ.บริหารเมืองพัทยา ฉบับที่ 3 (2562)
5.พรก.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 (2562)
ในเล่มยังไม่แก้ไขนะค่ะ

รอบส่ง

จันทร์-ศุกร์ จัดส่งถัดจากวันที่โอน เช่น โอนจันทร์ ส่งอังคาร ร้านจัดส่ง Kerry ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการนับจากวันที่ส่ง ลูกค้าท่านใดภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ส่งแล้วยังไม่ได้รับ รบกวนรีบแจ้งกลับนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น เล่ม 1
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น เล่ม 2