นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ท้องถิ่น

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ฿190

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหาในเล่ม

คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ปรับปรุงล่าสุด ในรูปแบบกฎหมายฉบับเต็ม พร้อมขีดเส้นใต้ข้อความสำคัญ

เนื้อหาโดยสังเขป

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (แก้ไขคำผิด) 2550

4. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

5. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 258 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2543

6. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

7. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ข. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ ขนาด B5 จำนวน 96 หน้า, ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ, ปรับปรุงเดือน เมษายน 2562