ติวภาค ก. อนุกรม

อนุกรม คือการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ให้มา และต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะไปในทิศทางเดียวกัน

เนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบที่ออก พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 2543 ปัจจุบันยกเลิกแล้วใช้วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

สรุปเนื้อหาและข้อสอบทั้งหมดตัดมาจาก คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) และ เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

1 2 3 6