คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 2561

ชุดติว DVD ไฟล์เสียง, คู่มือเตรียมสอบ, เจาะข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 2561

  1. ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับ (ปวส.) หรือสูงกว่าขึ้นไป คนที่ผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี ป.โท ก็สอบได้ถ้ามีวุฒิ ปวส.
  2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจประกันภัย สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขาวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  3. เปิดรับสมัคร 5 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://dla.job.thai.com
  4. Download ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน