รายการสั่งซื้อ

ไม่มีรายการสั่งซื้อ กรุณากลับไปที่หน้าแรก

***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวเพิ่มเติม และตรวจสอบสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม โอนเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรายการและคืนสินค้าในทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (งดแจกของรางวัลทุกกรณี)

Copyright © 2018. All rights reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin