SET ข+จ : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ และเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ฿650

SET ข+จ : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ และเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ฿650

SET ข+จ : คู่มือเตรียมสอบภาค ข.ทุกตำแหน่งควรรู้ และเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ข.

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา เจาะข้อสอบ

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

เป็นเนื้อหาและกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งควรรู้ กฎหมายสำคัญที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ข้อสอบ 1,000 ข้อ เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 11 ฉบับ และข้อสอบความรู้ที่ทุกตำแหน่งควรรู้

ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

สารบัญ เล่มที่ 1 : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทย 4.0
4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
8. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
9. ความรู้ด้านวิชาทางการปกครอง
10. การบริหารราชการแนวใหม่
11. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
14. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

สารบัญ เล่มที่ 2 : เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 11 ฉบับ และเจาะข้อสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
5. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
10. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
18. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
19. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2552
20. แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
21. แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
22. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

1. คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ จำนวน 132 หน้า
2. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ จำนวน 204 หน้า
แต่ละเล่มปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ