คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

SET ข : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ ฿260

SET ข : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ข.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

เป็นเนื้อหาและกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งควรรู้ กฎหมายสำคัญที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทย 4.0
4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
8. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
9. ความรู้ด้านวิชาทางการปกครอง
10. การบริหารราชการแนวใหม่
11. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
14. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ จำนวน 132 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ