ภาค ก. ท้องถิ่น 2562

SET ก : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ฿490

SET ก : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ก.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, และวิชาภาษาอังกฤษ วิธีคิด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกหัด พร้อมกฎหมาย 11 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน, เทศบาล, อบจ., อบต., เมืองพัทยา, กำหนดแผนฯ, บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานสารบรรณ

สารบัญ คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก : วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หรือวิชากฎหมายภาค ก. 11 ฉบับ

1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. ตาราง
5. มิติสัมพันธ์
6. อุปมา อุปไมย
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. สดมภ์
10. ตรรกศาสตร์ (สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง)
11. การเติมคำในช่องว่าง
12. การเรียงข้อความ
13. การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
14. บทความสั้น
15. บทความยาว
16. ภาษาอังกฤษ
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538
19. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
20. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
21. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
22. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
23. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
25. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
26. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
27. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภาค ก. จำนวน 383 หน้า ปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ