“SET C : ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ + ภาค ข. ฿690” ถูกล็อก SET C : ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ + ภาค ข. ฿690

SET C : ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ + ภาค ข. ฿690

SET C : คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. + ภาค ข.ทุกตำแหน่งควรรู้

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ก.

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ข.

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, และวิชาภาษาอังกฤษ วิธีคิด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกหัด พร้อมกฎหมาย 11 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน, เทศบาล, อบจ., อบต., เมืองพัทยา, กำหนดแผนฯ, บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานสารบรรณ

คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

เป็นเนื้อหาและกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งควรรู้ กฎหมายสำคัญที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

สารบัญ เล่มที่ 1 : วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หรือวิชากฎหมายภาค ก. 11 ฉบับ

1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. ตาราง
5. มิติสัมพันธ์
6. อุปมา อุปไมย
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. สดมภ์
10. ตรรกศาสตร์ (สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง)
11. การเติมคำในช่องว่าง
12. การเรียงข้อความ
13. การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
14. บทความสั้น
15. บทความยาว
16. ภาษาอังกฤษ
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
18. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538
19. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
20. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
21. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
22. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
23. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
24. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
25. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
26. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
27. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

สารบัญ เล่มที่ 2 : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทย 4.0
4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
8. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
9. ความรู้ด้านวิชาทางการปกครอง
10. การบริหารราชการแนวใหม่
11. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
14. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

SET C
1. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. จำนวน 383 หน้า
2. คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ จำนวน 132 หน้า
แต่ละเล่มปกพิมพ์ 4 สี เนื้อในพิมพ์ขาวดำ