Boxset DVD ภาค ก. ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งต้องสอบ

SET A : Boxset DVD ภาค ก. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ฿1,990

Boxset DVD คู่มือเนื้อหา 4 เล่ม ประกอบด้วย วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชากฎหมาย 11 ฉบับ วิชาภาษาอังกฤษ และกฎหมายภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ และ DVD ไฟล์เสียง .mp3 ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ก.

สารบัญ เล่มที่ 1 : วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์ทั่วไป
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. ตาราง
5. มิติสัมพันธ์
6. อุปมา อุปไมย
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. สดมภ์
10. ตรรกศาสตร์ (สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง)
11. การเติมคำในช่องว่าง
12. การเรียงข้อความ
13. การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
14. บทความสั้น
15. บทความยาว
16. ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา กฎหมาย 11 ฉบับ

สารบัญ เล่มที่ 2 : วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หรือวิชากฎหมายภาค ก. 11 ฉบับ พร้อม DVD ไฟล์เสียง .mp3 ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
11. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา ภาค ข.

สารบัญ เล่มที่ 3 : ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
3. ประเทศไทย 4.0
4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
5. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
6. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
8. ความรู้ด้านวิชาทางการเมือง
9. ความรู้ด้านวิชาทางการปกครอง
10. การบริหารราชการแนวใหม่
11. หลักธรรมสำหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
12. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
14. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
15. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
17. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
18. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างสารบัญและเนื้อหา เจาะข้อสอบ

สารบัญ เล่มที่ 4 : เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 11 ฉบับ และเจาะข้อสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

1. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
5. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
10. แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
11. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
12. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
13. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
14. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
15. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
16. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
17. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
18. แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
19. แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2552
20. แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย
21. แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)
22. แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 1

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย, และวิชาภาษาอังกฤษ วิธีคิด ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย และแบบฝึกหัด (สารบัญ)

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 2

กฎหมาย 11 ฉบับ ประกอบด้วยกฎหมายบริหารราชการแผ่นดิน, เทศบาล, อบจ., อบต., เมืองพัทยา, กำหนดแผนฯ, บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และงานสารบรรณ (สารบัญ)

คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้

เป็นเนื้อหาและกฎหมายกลางที่ทุกตำแหน่งควรรู้ กฎหมายสำคัญที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ, ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมฯ และกระทรวงมหาดไทย, อาเซียน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สารบัญ)

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ข้อสอบ 1,000 ข้อ เจาะข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (ภาค ก.) กฎหมาย 11 ฉบับ และข้อสอบความรู้ที่ทุกตำแหน่งควรรู้ (สารบัญ)

DVD 2 แผ่น (ไรท์ สกรีน พร้อมกล่อง)

ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง ไฟล์เสียงคุณภาพ ด้วยเสียงเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ICD-SX2000 ท่านสามารถคัดลอกไฟล์เสียง .mp3 ลงใน คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ส่วนตัวของท่านได้ เพื่อความสะดวกในการรับฟังการติว

รีวิวผู้สอบผ่าน


รายละเอียดที่จะได้รับ

SET A
1. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 1 จำนวน 172 หน้า
2. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. เล่ม 2 จำนวน 219 หน้า
3. คู่มือเตรียมสอบภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ จำนวน 132 หน้า
4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ จำนวน 204 หน้า
5. DVD 2 แผ่น (ไรท์ สกรีน พร้อมกล่อง) ติวกฎหมาย 35 ชั่วโมง