คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น ในเล่มเป็นสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2565 จำนวน 2 เล่ม ราคาชุดละ 790.- จัดส่งฟรี


1. คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เล่ม 1

รายละเอียดในเล่ม 1

ความรู้เรื่องกฎหมาย เนื้อหาประกอบด้วย

ที่เนื้อหา
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
5.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
10.พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 2564 เล่ม 1

2. คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เล่ม 2

รายละเอียดในเล่ม 2

9 หัวข้อวิชาต่อจากเล่ม 1 เนื้อหาประกอบด้วย

ที่เนื้อหา
2.ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
– หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว2931 ลว 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
4.ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
– กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
– ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
– การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ
– กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
– การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
6.ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
– กรอบการบริหารความเสี่ยง
– กระบวนการบริหารความเสี่ยง
– การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
7.ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
– มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ข้อ
– หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
– ประเทศไทย 4.0
– ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
9.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
– ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
– การบริหารราชการแนวใหม่
แนวข้อสอบกฎหมาย 14 ฉบับ
1.แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
5.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
10.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11.กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 2564 เล่ม 2

การปรับปรุง

  • เนื้อหาที่มีการปรับปรุงในเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด

รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม เล่ม 1 จำนวน 294 หน้า / และเล่ม 2 จำนวน 237 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2565 ราคา 790.- จัดส่งฟรี

    ชื่อ-สกุล*
    เบอร์โทรศัพท์*
    อีเมล์*
    หลังกดยืนยันการสั่งซื้อ จะแสดงบัญชีสำหรับชำระค่าหนังสือ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งการโอน พร้อมที่อยู่ผู้รับ ให้เรียบร้อย แจ้งโอนเงิน