วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #ใหม่ล่าสุด “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565”

#ประเด็นร้อนสอบท้องถิ่น2562
อัพเดทความรู้ วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น #ใหม่ล่าสุด
.
1.วิสัยทัศน์
"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565"
.
2.ค่านิยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
"มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล"
.
3. มาตฐานการบริการสาธารณะของ อปท. 48 มาตรฐาน

ดาวน์โหลด

(สำหรับท่านที่ซื้อชุดติว,หนังสือไปก่อนวันที่ 1 ม.ค. 62) + มีไฟล์ 2 ให้ดาวน์โหลด

1. เจาะข้อสอบท้องถิ่น 1,000 ข้อ หน้าที่ 194 - 198 (ดาวน์โหลด)

2. ภาค ข. ทุกตำแหน่งควรรู้ หน้าที่ 3 - 6(ดาวน์โหลด)

Copyright © 2018. All rights reserved.
WordPress Video Lightbox Plugin