แนวข้อสอบท้องถิ่น 44 : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอยู่ในมาตราที่เท่าใด
 • 2. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการปฏิบัติตามข้อใดตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 • 3. การจัดการศึกษาเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดใดมากที่สุด
 • 4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในส่วนใดของรัฐธรรมนูญ
 • 6. การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่ง พัฒนาผู้เรียนทุกข้อยกเว้นข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด
 • 7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
 • 8. โครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธา รณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจําเป็นต่อ การดํารงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐต้องเป็นเจ้าของเท่าใด
 • 9. กองทุนที่จะจัดตั้งเป็นกองทุนแรกด้านการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญคือ
 • 10. รัฐสภามีกี่คณะกี่คน
 • 11. ข้อใดไม่จัดอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐ
 • 12. ผู้แทนปวงชนชาวไทย คือ
 • 13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 14. มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร
 • 15. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
 • 16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
 • 17. สมาชิกวุฒิสภาตั้งแต่กี่คนขึ้นไปมีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงการณ์หรือแถลงการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ
 • 18. บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้โดย
 • 19. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่ศาล
 • 20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตํา แหน่งทางการเมืองเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
Submit