เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 64 วิชาความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หรือ (กฎหมาย 11 ฉบับ)

ปิดจุดที่จะออกข้อสอบ! เรียกได้ว่าถ้าจำข้อสอบได้หมด วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 11 ฉบับ) เก็บคะแนนได้ทุกข้อ ไม่มีเล่มไหนที่ข้อสอบจะครอบคลุมขนาดนี้ เพราะเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปิดจุดที่ข้อสอบจะออก

ที่เนื้อหาจำนวนข้อ
1.ข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม45
2.ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560200
3.ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)130
4.ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562)70
5.ข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562)80
6.ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)80
7.ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)60
8.ข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549)65
9.ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542104
10.ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)60
11.ข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255820
12.ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)90

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 64 จำนวน 1,000 ข้อ

ทำไม? หนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ของ ว.วิชาการ จึงแตกต่างจากหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่นทั่วไป

1. สร้างงานเฉพาะ
เพราะว่า… หนังสือแต่งโดยติวเตอร์ที่ไปดูข้อสอบจริงจากสนามสอบ กลั่นจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบควรได้รู้ ก่อนไปสอบ อยู่ในหนังสือแล้ว หนังสือไม่มีจำหน่ายทั่วไป เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ต้องสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บนี้เท่านั้น

2. แต่งโดย ติวเตอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น จึงเข้าใจการสอบท้องถิ่นเป็นอย่างดี
ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ ทำงานจริง ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

 • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
 • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • ปลัดอำเภอ

ความคิดเห็นบางส่วนจากลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ

รีวิวผู้สอบผ่าน : หนังสือของ ว.วิชาการ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ผมใช้สอบท้องถิ่น 2 ครั้ง ผ่านทั้ง 2 ครั้ง ขอบคุณมากๆ ครับ

รายละเอียดที่จะได้รับ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 2564 จำนวน 211 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

สั่งซื้อหนังสือ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 2564 ราคา 450.- จัดส่งฟรี

  ชื่อ-สกุล*
  เบอร์โทรศัพท์*
  อีเมล*
  หลังกดยืนยันการสั่งซื้อ จะแสดงบัญชีสำหรับชำระค่าหนังสือ เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดแจ้งการโอน พร้อมที่อยู่ผู้รับ ให้เรียบร้อย แจ้งโอนเงิน